Av Martin Jullum, Norsk Regnesentral.

Oppdatering 1. sept 2023: Etter at regjeringen endret strømstøtteordningen til timesbasert avregning fra 1.september 2023, er den faktiske strømstøtten kjent umiddelbart. Det er dermed ikke lenger behov for å estimere strømstøtten, som var hovedformålet med dette prosjektet. Prognosemodellene ble derfor stoppet 30.08.2023. Dokumentasjonen av hvordan modelleringen ble utført (se under) er imidlertid beholdt i sin helhet da den kan være av metodisk interesse.

Oppdatering 18. des 2022: På dinstrompris.no har jeg nå laget en tjeneste der du basert på ditt postnummer får se din faktiske strømpris inkludert både spotpris, strømstøtte og nettleie. Strømstøtteestimatene jeg bruker på den siden er de sammen som vist nedenfor.

Estimater sist oppdatert 30.08.2023

Bakgrunn

Statens strømstøtteordning gir støtte til husholdninger per kWh. Støtten fastsettes etter månedsslutt basert på månedens gjennomsnittlige spotpris. Støtteordningen tar altså ikke hensyn til hva spotprisen er i periodene man bruker mest og minst strøm. Siden spotprisen en bestemt dag fastsettes først dagen før, vet man heller ikke hvor stor støtten blir før nest siste dag i måneden. Med andre ord vet man ikke hvor mye man i praksis må betale for strømmen når man bruker den!

Mediehus som VG og Aftenposten presenterer daglig den gjennomsnittlige spotprisen så langt i måneden, og beregner strømstøtten under antagelsen om at resten av måneden har samme gjennomsnittlige spotpris). Et slikt regnestykke tar imidlertid ikke hensyn til hvilke ukedager som gjenstår i måneden (spotprisen er typisk lavere i helgene), og hvordan spotprisen har utviklet seg de siste dagene. Og kanskje viktigst av alt: Det sier heller ingenting om usikkerheten. Etter hvert som måneden går observerer man jo en større og større andel av månedens spotpriser, og blir dermed sikrere og sikrere på hva strømstøtten lander på – uansett hva slags tallmateriale man legger til grunn!

Kan vi si noe mer fornuftig om hva vi til en hver tid tror månedens strømstøtte ender på? Og hvor sikre er vi på det vi tror?

I et forsøk på å svare på disse spørsmålene har jeg estimert den gjennomsnittlige spotprisen for måneden gjennom å modellere, og så predikere, daglig spotpris for de gjenværende dagene i måneden. Dette gjøres separat for hvert av de 5 prisområdene i Norge. Kombinert med den gjennomsnittlige spotprisen så langt i måneden gir dette et estimat på månedens strømstøtte med usikkerhetsintervaller. Estimatene oppdateres automatisk ca kl. 13.30, når neste dags spotpris blir offentliggjort.

Estimater

Tabellen nedenfor viser estimat og 95 % konfidensintervall for månedlig strømpris og dertilhørende strømstøtte for hvert av de fem prisområdene med siste tilgjengelige spotpriser. Konfidensintervallet viser hvilket intervall den faktiske månedelige spotprisen/strømstøtten vil ligge innenfor i 95 % av gangene dette gjentas. I tillegg til estimatene vises “Absolutt nedre grense” svarende til at strømprisen blir 0 NOK/kWh resten av måneden, mens “Så langt denne måneden” angir hva månedelig spotpris/strømstøtte blir hvis gjennomsnittet resten av måneden blir helt likt slik det har vært så langt denne måneden. Tallene inkluderer mva, men ikke fast eller variabel nettleie, eller andre påslag fra nettleverandør.

Figuren nedenfor gir en visuell fremstilling av utviklingen til strømstøttetallene fra tabellen overfor slik de har endret seg fra dag til dag så langt denne måneden.